KEHO-MIELI Osa 1. Miksi kehollisuus?

Toivon, että psykofyysisen lähestymistavan tuominen sivuille herättää kiinnostusta tutkia kehon ja mielen välistä yhteyttä, kehollisia reaktioita, tutustua kehollisiin harjoituksiin ja laventaa hengitysharjoittelun käsitettä. Olen koonnut KEHO-MIELI osioon pääsääntöisesti psykofyysien psykoterapian perusopintojen koulutusantia, mutta myös joitain muita, aiemmin eteeni tulleita kehollisia menetelmiä / harjoituksia. Tätä KEHO-MIELI osiota on tarkoitus täydentää ajan myötä.

Miksi kehotietoisuutta kannattaa lisätä?

Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, jossa keho säilöö paljon informaatiota: Stressiä, traumoja, tunteita ja muistoja, jotka ovat osin ei-kielellisessä muodossa ja ei sanallisesti tavoitettavissa. Keho säilöö myös kokemusta liikkeistä ja asennoista, jotka kytkeytyvät aikaisempiin kokemuksiimme ja niihin liittyviin tunteisiin. Jos kuuntelemme kehoamme, se ilmaisee paljon, ja vaikka emme kuuntele, keho pyrkii ilmaisemaan psykofyysisestä kokonaisuudestamme informaatioa esimerkiksi kivulla, jännittyneisyydellä, painon tunteella, hengityksen pinnallistumisella ja monilla muilla tavoilla. Tämä tiedon kuuleminen ja huomioon ottaminen on eduksi sekä fyysiselle että psyykkiselle terveydelle. Mieli vaikuttaa kehoon, joten kehon kautta on mahdollisuus vaikuttaa mieleen. Mieli on abstrakti elementti, josta on välillä vaikea saada kiinni. Kehollinen kokemus on konkreettisempi ja saattaakin tarjota tarttumapinnan, jonka kautta pääsemme huomaamaan mielen tason muutoksia.

Keho viestii meistä paljon myös toisille ihmisille ja eläimille.  Sanaton viestintä on usein tiedostamatonta, mutta voi olla myös tarkoituksellinen viestimiskeino joko suojautumistarkoituksessa tai helpottamaan lähestymistä ja vuorovaikutusta. Eläimet vaistoavat meistä erityisen herkästi ja nopeasti paljon informaatiota jo ennen kuin itse tulemme siitä tietoisesi, josko tulemme koskaan. Tästä ja muusta ihmisen ja eläimen välisestä psykofyysisestä yhteydestä lisää ratsastusesimerkin kautta KEHO-MIELI osassa 6.

Kehon kautta on mahdollisuus vaikuttaa itseemme monin tavoin. Sietää ja hallita fyysistä kipua. Saada kosketus mielemme toimintaan ja tunteiden säätelyyn, vireystilan laskemiseen tai aktivointiin. Kehon havainnointia ja kehon kautta vaikuttamista avaan KEHO-MIELI osassa 3.

Tunteet ovat kehollisia. Professori Lauri Nummenmaan johtama tutkimusryhmä Aalto-yliopistosta julkaisi vuoden 2013 lopulla kehon tunnekartat. Tutkimus oli monikulttuurinen ja siihen osallistui yhteensä 773 suomalaista, ruotsalaista ja taiwanilaista. Heidän tehtävänään oli merkitä ihmiskehoa esittäviin kuviin eri värein ne kohdat, joissa tunteet ja tuntemukset tuntuvat. Kuvapareista toiseen merkittiin kohdat, joissa he tunsivat kunkin tunteen voimistavan kehon toimintaa, ja toiseen ne kohdat, joissa kehon toiminta vastaavasti heikkeni. Tutkimuksen tuloksista kootuissa tunnekartoissa on visualisoitu lämpimien ja kylmien värien avulla, missä puolin kehoa ja kuinka voimakkaina eri tunteet aivan konkreettisesti tuntuvat. Lämpimät värit kuvaavat tunteen aktivoivaa vaikutusta ja kylmät värit lamaannuttavaa vaikutusta kehossa.

Tästä linkistä Lauri Nummenmaan Tunteiden kehokartta pääset tutustumaan tunnekarttaan ja lukemaan lisätietoa tutkimuksesta.

Psykofyysinen psykoterapia

Psykofyysinen psykoterapia on integratiivinen kehokeskeinen psykoterapia, jonka on kehittänyt psykologi, psykoterapeutti George Downing.  Suomalaisen psykofyysisen psykoterapian uranuurtaja on Maila Seppä. Psykofyysisessa psykoterapiassa ihminen nähdään kokonaisuutena, jossa keho ja mieli ovat erottamattomasti toisiinsa kytkeytyneitä, samoin kuin ihminen nähdään osana ympäristöään ja suhteiden verkkoa. Yksilön elämänkulkuun ja kehitykseen vaikuttavat kasvuympäristö, kulttuuri, kokemukset, ihmissuhteet ja elämäntilanne ja nämä monitahoisuudessa muovautuneet yksilöt taas reagoivat toinen toisiinsa. Psykofyysisyyttä voi tutkia ja harjoittaa esimerkiksi Asahi-tervyesliikunnan kautta. Asahista KEHO-MIELI osassa 5.

Psykofyysisessä psykoterapiassa työskennellään puhumisen lisäksi kehollisin menetelmin. Huomiota kiinnitetään kehotietoisuuteen ja sanattomaan vuorovaikutukseen. Ymmärrys autonomisen hermoston toiminnasta ja vireystilan säätelystä ovat psykoterapian keskiössä. Autonomisesta hermostosta ja stressin säätelystä lisää KEHO-MIELI osassa 2. Psykoterapiasuhteessa kiinnitetään huomiota vuorovaikutteiseen tunnesäätelyyn ja tavoitteena on potilaan itsesäätelytaitojen kehittyminen. LUE LISÄÄ Psykofyysisen psykoterapia ry:  nettisivut

Kehollista työotetta voidaan soveltaa monen tyyppiseen psykoterapeuttiseen työhön. Traumaterapiassa kehollisuus on olennaisena osana terapiaprosessia, mutta myös muissa terapeuttisissa lähestymistavoissa käsitykseni mukaan kehollisuus huomioidaan melko yleisesti, tyypillisimmin hengitys- ja rentoutusharjoitteiden muodossa. Hengityksestä lisää KEHO-MIELI osassa 4. Psykoterapian lisäksi psykofyysinen työote soveltuu hyvin kaikkeen sekä yksilö- että ryhmätasolla tapahtuvaan kohtaamistyöhön.