Psykoterapia

Tarjoamme kognitiivista käyttäytymisterapiaa nuorille ja aikuisille

Viikoittaista, pitkäkestoista yksilöpsykoterapiaa
Lyhyitä tukikäyntejä elämän kriisitilanteisiin
Nuorten psykoterapiaan liittyen vanhempien tukikäyntejä
Korva-akupunktiota
Koulutusta
Työnohjausta

sohva

Psykoterapia on terveydenhuollon tavoitteellista toimintaa, jolla hoidetaan psyykkisiä vaikeuksia psykologisin menetelmin. Psykoterapiassa hankalia asioita prosessoidaan keskustelemalla, lisäksi voidaan käyttää erilaisia toimintatapojen tunnistamista ja muuttamista helpottavia harjoitteita. Psykoterapian vaikuttamiskeinot ovat psykologisia, mikä edellyttää psykoterapeutilta riittäviä perustietoja ihmisen psykologisesta kehityksestä, kliinisestä psykologiasta ja psykiatriasta. Koska psykoterapeutti on määritelty Suomessa terveydenhuollon ammattihenkilöksi, häntä sitovat samat yleiset ja erityiset hoitotoimintaa koskevat vaatimukset kuin muitakin terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus

Ilmoitusvelvollisuus

Psykoterapeutin nimikesuojatun ammattinimikkeen käyttämisen edellytyksenä on, että asianomainen henkilö on suorittanut yliopiston tai yliopiston yhdessä muun kouluttajaorganisaation kanssa järjestämän psykoterapeuttikoulutuksen. Järjestävällä yliopistolla tulee olla psykologian tai lääketieteellisen alan koulutusvastuu. Yliopisto ottaa opiskelijat psykoterapeuttikoulutukseen.

 

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on psykoterapiamuoto, joka perustuu mm. oppimis-, kognitiiviseen- ja sosiaalipsykologiseen teoriaan. Terapia painottuu tutkimaan yksilön vuorovaikutusta ympäristön kanssa nykyhetkessä, on tavoitteellista ja jäsenneltyä, sekä perustuu aktiiviseen yhteistyöhön. Lähestymistapa sisältää erilaisia menetelmiä, joilla voidaan auttaa esim. ahdistuneisuus-, pelko, -riippuvuus- ja masennusongelmia, syömishäiriöitä, sekä itseluottamukseen ja stressiin liittyviä ongelmia.

Inhimillinen käyttäytyminen on perimän ja ympäristön välinen suhde, johon kuuluvat jatkuvassa keskinäisessä vuorovaikutuksessa olevat ajatukset, tunteet, toiminta, sekä fysiologiset reaktiot. Kognitiivisessa terapiassa ihmistä hoidetaan kokonaisuutena huomioiden tämä vuorovaikutus, sekä yksilölliset elämän kokemukset ja historia. Terapiaprosessissa tunnistetaan haittaa tuottavia ajatuksia ja uskomuksia, sekä niihin liittyviä hankalia tunteita, jonka jälkeen niitä päästään kyseenalaistamaan ja muuttamaan. Käyttäytymistä ja menettelytapoja tarkastellaan tilanteissa, joissa asiakas ratkaisee ongelmia ja arjen pulmia.

Terapian tavoitteena on saavuttaa sellaisia elämäntaitoja, itsehallinta- ja hoitomenetelmiä, sekä uusia käyttäytymismalleja, jotka lisäävät elämänlaatua ja kykyä selviytyä. Asiakas ja terapeutti määrittelevät yhdessä tavoitteet, joihin terapiassa pyritään. Ensimmäisten viikkojen aikana kartoitetaan asiakkaan tilannetta; elämänhistoriaa, nykyhetkeä ja ajatuksia tulevasta. Seuraavaksi määritellään psykoterapian tavoitteet ja hahmotellaan sitä, millä tavoin terapeuttinen työ tulee etenemään. Asiakkaan vointia ja terapiaprosessin etenemistä arvioidaan  työskentelyn edetessä ja suunnitelmia tarkennetaan, sekä tarvittaessa muutetaan.

Terapiatapaamiset toteutuvat yleensä kerta viikkoisesti vastaanotolla keskustellen, mutta tapaamisia voidaan sopia myös muualle. Sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivän asiakkaan kanssa voidaan mennä yhdessä esimerkiksi kauppaan tai  kirjastoon. Syömishäiriötä sairastavan henkilön kanssa voidaan käydä vaikkapa kaupassa tai harjoituskahveilla. Määräkohteisia pelkoja harjoittelemme altistusmenetelmään perustuen pienin, turvallisin, konkreettisin askelin, sekä mielikuvaharjoittein. Vastanotolla voimme tehdä välillä myös rentoutus- ja hengitysharjoitteita, sekä tietoisuustaitoharjoituksia.

Kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan kuuluu oleellisena osana oman toiminnan ja ajatusten, sekä tunnereaktioiden havainnointi, joka on tyypillinen erimerkki kotitehtävästä. Istuntojen välille voidaan sopia myös monenlaisia ”käyttäytymiskokeita”, jotka kaikkein mieluiten ovat asiakkaan itsensä suunnittelemia, koska omasta elämästä lähtevä ja henkilökohtaisista tarpeista nouseva harjoitus tavoittaa parhaiten juuri sen työstettävän asian.

HARKITESSASI PSYKOTERAPIAN ALOITTAMISTA, VARAA TUTUSTUMISAIKA. PSYKOTERAPEUTTISEN AUTTAMISEN KESKEISIN ELEMENTTI ON ASIAKKAAN JA TERAPEUTIN VÄLINEN TOIMIVA VUOROVAIKUTUSSUHDE.

Mielenterveystalon sivuilta löytyy  Psykoterapiaan hakeutujan opas, jossa neuvoja ja ohjeita hoitoon pääsystä, psykoterapiarvioista, erilaisista psykoterapioista ja terapeutin valinnasta.

KELAN KORVAAMA KUNTOUTUSPSYKOTERAPIA

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16-67 -vuotiaille. Kuntoutuspsykoterapiasta asiakas maksaa Kela-korvauksen jälkeisen omavastuuosuuden. Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on tukea ja parantaa kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä. Kuntoutuksella turvataan työelämässä pysyminen tai sinne siirtyminen, työhön paluu tai opintojen edistyminen. Kela-korvauksen määrä kuntoutuspsykoterapiassa on  1.1. 2016 alkaen 57,60 eur / käynti  LUE LISÄÄ.

TÄÄLTÄ hakulomake sekä OHJEET Kelan kuntoutuspsykoterapian hakijalle.

Kelan palveluntuottajahaku

Kelan menettelyohjeet psykoterapeuteille

 

KELAN VAATIVA LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS

Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta järjestetään alle 65-vuotiaille henkilöille, joiden on sairauden tai vamman vuoksi huomattavan vaikea suoriutua arjen toiminnoista ja osallistua niihin. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen korvaa kokonaisuudessaan Kela kuntoutuspäätöksen mukaisesti. LUE LISÄÄ

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelukuvaus

 

Tarkista vakuutusyhtiöltäsi oletko oikeutettu saamaan korvausta terapiakustannusten omavastuuosuudesta!

image